Có 1 kết quả:

yàng chóng bìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Scrub typhus
(2) Tsutsugamushi disease
(3) Mite-borne typhus fever