Có 1 kết quả:

chǐ xiào

1/1

chǐ xiào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to sneer at sb
(2) to ridicule