Có 1 kết quả:

hèn wù

1/1

hèn wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to despise