Có 1 kết quả:

ēn tóng zài zào

1/1

ēn tóng zài zào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

your favor amounts to being given a new lease on life (idiom)