Có 1 kết quả:

Ēn shī Tǔ jiā zú Miáo zú zì zhì zhōu

1/1

Từ điển Trung-Anh

Enshi Tujia and Miao autonomous prefecture in Hubei