Có 1 kết quả:

tián bù zhī chǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to have no sense of shame