Có 1 kết quả:

tián tuì

1/1

tián tuì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) contented
(2) uninterested in wealth and glory

Một số bài thơ có sử dụng