Có 1 kết quả:

gōng xǐ

1/1

gōng xǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) congratulations
(2) greetings