Có 1 kết quả:

gōng xǐ fā cái

1/1

Từ điển Trung-Anh

May you have a prosperous New Year! (New Year's greeting)