Có 1 kết quả:

gōng jìng bù rú cóng mìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) deference is no substitute for obedience (idiom)
(2) (said to accept sb's request, invitation etc)