Có 1 kết quả:

gōng hè

1/1

gōng hè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to congratulate respectfully
(2) to express good wishes