Có 1 kết quả:

xī zhēng

1/1

xī zhēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to settle a dispute

Một số bài thơ có sử dụng