Có 1 kết quả:

qià dào hǎo chù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) it's just perfect
(2) it's just right