Có 1 kết quả:

è chā bái lài

1/1

Từ điển Trung-Anh

evil behavior (idiom); brazen villainy