Có 1 kết quả:

è míng zhāo zhù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) notorious (idiom)
(2) infamous