Có 1 kết quả:

è shào

1/1

è shào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) young thug
(2) malicious young ruffian