Có 1 kết quả:

è yì zhōng shāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) malicious libel
(2) slander