Có 1 kết quả:

è zhuó

1/1

è zhuó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) filthy
(2) foul