Có 1 kết quả:

è yǔ shāng rén

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to insult
(2) to direct bad language at sb
(3) to slag off