Có 1 kết quả:

yān yān

1/1

yān yān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) weak
(2) worried
(3) sickly
(4) wan