Có 1 kết quả:

Xī dé ní

1/1

Xī dé ní

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Sidney or Sydney (name)