Có 1 kết quả:

huǐ hūn

1/1

huǐ hūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to break a promise of marriage