Có 1 kết quả:

huǐ wù

1/1

huǐ wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to repent