Có 1 kết quả:

huǐ zuì

1/1

huǐ zuì

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nhận tội, thú tội

Từ điển Trung-Anh

conviction