Có 1 kết quả:

huǐ guò

1/1

huǐ guò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to regret
(2) to repent