Có 1 kết quả:

huǐ guò shū

1/1

huǐ guò shū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

written repentance