Có 1 kết quả:

bèi miù

1/1

bèi miù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) absurd
(2) irrational