Có 1 kết quả:

sǒng rán

1/1

sǒng rán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) frightened
(2) terrified

Một số bài thơ có sử dụng