Có 1 kết quả:

yōu rán shén wǎng

1/1

yōu rán shén wǎng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

thoughts wandering far away