Có 1 kết quả:

huàn ér

1/1

huàn ér

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) child victim of disaster or disease
(2) afflicted child