Có 1 kết quả:

huàn chù

1/1

huàn chù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

afflicted part