Có 1 kết quả:

huàn nàn ㄏㄨㄢˋ ㄋㄢˋ

1/1

Từ điển phổ thông

hoạn nạn, khó khăn

Từ điển Trung-Anh

trials and tribulations