Có 1 kết quả:

huàn nàn jiàn zhēn qíng ㄏㄨㄢˋ ㄋㄢˋ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄣ ㄑㄧㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

a friend in need is a friend indeed (idiom)