Có 1 kết quả:

huàn nàn

1/1

huàn nàn

phồn thể

Từ điển phổ thông

hoạn nạn, khó khăn

Từ điển Trung-Anh

trials and tribulations

Một số bài thơ có sử dụng