Có 1 kết quả:

huàn nàn zhī jiāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

a friend in times of tribulations (idiom); a friend in need is a friend indeed