Có 1 kết quả:

xuán guà

1/1

xuán guà

giản thể

Từ điển phổ thông

treo, dựng

Từ điển Trung-Anh

(1) to suspend
(2) to hang
(3) (vehicle) suspension