Có 1 kết quả:

xuán shū

1/1

xuán shū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) widely different
(2) large disparity