Có 1 kết quả:

xuán fú

1/1

xuán fú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to float (in the air etc)
(2) suspension