Có 1 kết quả:

bēi liáng

1/1

bēi liáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sorrowful
(2) dismal