Có 1 kết quả:

bēi tí

1/1

bēi tí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to wail with grief
(2) plaintive cry