Có 1 kết quả:

bēi huān lí hé

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) joys and sorrows
(2) partings and reunions
(3) the vicissitudes of life