Có 1 kết quả:

bēi gē dàng kū

1/1

Từ điển Trung-Anh

to sing instead of weep (idiom)