Có 1 kết quả:

bēi shēng zài dào

1/1

Từ điển Trung-Anh

lamentations fill the roads (idiom); severe suffering all around