Có 1 kết quả:

mēn sāo

1/1

mēn sāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(coll.) outwardly cold or retiring but deep and passionate inside