Có 1 kết quả:

dào niàn

1/1

dào niàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to grieve