Có 1 kết quả:

qíng fū

1/1

qíng fū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

married woman's lover

Một số bài thơ có sử dụng