Có 1 kết quả:

qíng tóu yì hé ㄑㄧㄥˊ ㄊㄡˊ ㄧˋ ㄏㄜˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to have an affinity with each other (idiom)
(2) to find each other congenial