Có 1 kết quả:

qíng dòu chū kāi

1/1

Từ điển Trung-Anh

first awakening of love (usually of a girl) (idiom)