Có 1 kết quả:

qíng sè

1/1

qíng sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) erotic (of art etc)
(2) facial expression (archaic)