Có 1 kết quả:

qíng suí shì qiān

1/1

Từ điển Trung-Anh

feelings change with circumstances (idiom)